Slider 1
e
Welkom bij gezinshuis El Noor
Kom in het licht
Sliderfoto 2

PROF
PROFESSIONALS IN WHAT WE DO
previous arrow
next arrow

Aanmelden

Gezinshuis El Noor biedt opvang aan vier tot negen kinderen/jongeren. Om een jeugdige bij het gezinshuis El Noor te plaatsen is er een beschikking/indicatie nodig. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG, Wijkteam of GI-instanties.

Wanneer er een plek vrij is of binnenkort vrijkomt, staat het gezinshuis open voor nieuwe aanmeldingen. U kunt altijd bellen of mailen om te vragen of er momenteel een vrije plek is. De aanmelding kan door ouders en ook door de CJG’er/Wijkteam of (gezins)voogd gedaan worden.

Op basis van de verstrekte informatie wordt ingeschat of het gezinshuis adequate hulp kan bieden die het kind nodig heeft. Bij positieve inschatting wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met de jeugdige en diens ouder(s) of (gezins-)voogd.

Kennismaking

Is er een eerste klik, dan wordt er verder gekeken of er sprake is van een goede match. De kennismaking beperkt zich niet alleen tot een gesprek met ouder(s) en kind maar houdt in dat het kind meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis. Zo is er zowel voor het kind als de gezinshuisouders de mogelijkheid om te beoordelen of het kind binnen het gezinshuis past.

Matching

Gezinshuis El Noor kijkt zorgvuldig of er een goede match is tussen het kind en de gezinshuisleden. Hiervoor wordt er een advies gevraagd vanuit een extern bureau: Psychologen Praktijk Jedda. Wanneer beide partijen vinden dat er sprake is van een goede match kan het kind officieel aangemeld worden. Na aanmelding wordt een plaatsingsgesprek ingepland. Ouder(s) en kind krijgen een map toegestuurd met daarin een folder ‘privacy, vertrouwenspersoon en klachten’

Aanmelden/opname

Om een jeugdige bij het gezinshuis El Noor te plaatsen is er een beschikking/indicatie nodig. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG, Wijkteam of GI-instanties. De aanmelding kan door ouders en ook door de CJG’er/Wijkteam of (gezins)voogd gedaan worden. Na aanmelding wordt een plaatsingsgesprek ingepland. Ouder(s) en kind krijgen een map toegestuurd met daarin een folder ‘privacy, vertrouwenspersoon en klachten’.

Start hulp

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met het kind en diens betrokkenen, zoals ouder(s), (gezins-)voogd, hulpverleners etc, worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van het kind beschreven en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

Contra-indicatie

Om de veiligheid van de kinderen en hun omgeving te kunnen waarborgen kunnen we niet zomaar alle kinderen in ons gezinshuis opnemen. Voor kinderen is het niet mogelijk wanneer ze:

  • slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik;
  • een drugsverslaving hebben;
  • obsessief de grenzen opzoekt en daardoor de ontplooiing van anderen belemmeren;
  • excessief seksueel gedrag vertonen.

Indien de problemen van het kind tijdens het verblijf toch andere opvang en zorg eisen, wordt er gezocht naar een andere passende opvangmogelijkheid.