KWALITEIT

We vinden het belangrijk dat constant de beste zorg wordt verleend. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We maken samen met het kind afspraken over wat we willen bereiken. Belangrijk is dat het kind tevreden is.

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis El Noor maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Veiligheid

Gezinshuis El Noor onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door bureau Psychologen praktijk Jedda. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jongeren anoniem invullen.

Medicatie

Volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt medicatie van de gezinshuiskinderen bewaard achter dubbel slot. De uitgifte wordt geregistreerd.

Bereikbaarheid

Er is 24 uur per etmaal minimaal een van de gezinshuisouders telefonisch bereikbaar voor de gezinshuiskinderen, evenals voor vervangende zorgbegeleiders in het geval wij vrij of vakantie hebben.

Het Pedagogisch leefklimaat

Het pedagogisch klimaat binnen het gezinshuis el Noor heeft de volgende kenmerken:

Steun en responsiviteit. Dit verwijst naar de relatie tussen het kind en de gezinshuisouders en naar de sensitiviteit waarmee een gezinshuisouder ingaat op signalen die aangeven dat een jeugdige zich niet goed voelt of behoefte heeft aan contact of andere vormen van emotionele ondersteuning.

Groei en ontwikkeling. Dit verwijst naar de mate waarin een normale ontwikkeling wordt gestimuleerd en mogelijkheden om te leren worden gecreëerd.

Structuur en (leef)regels. Dit verwijst naar de duidelijkheid die al dan niet wordt geboden en de mate waarin repressief handelen wordt voorkómen.

Onderlinge interactie en atmosfeer. Dit verwijst naar de positieve interacties tussen jeugdigen onderling en de sfeer in de groep.

Overige kenmerken. Deze betreffen de mate waarin de fysieke huiselijke omgeving de veiligheid bevordert en de mate waarin interacties tussen jeugdigen en ouders worden gestimuleerd.

Professional klimaat

Om onze kwaliteit te waarborgen werken we binnen Gezinshuis El Noor o.a. met het  kwaliteitprogramma van Ovezo. Ovezo staat voor een nieuwe manier van samenwerken tussen gezinshuizen om continu de kwaliteiten te verbeteren. Door samen te werken met Ovezo creëren wij inspraak van anderen op ons handelen. Jaarlijks zal door hen een audit controle uitgevoerd worden. Op professionele wijze zal per jaar verslaglegging en de verbeterpunten vastgelegd worden.

Daarnaast vinden er structurele gesprekken en evaluatiemomenten plaats met onze gedragswetenschapper over de ontwikkelingen van de jongeren en wordt eens per jaar het begeleidingsplan besproken met alle betrokkenen.

Tot slot vindt er een keer in de zes weken een intervisie plaats met zeven andere gezinshuizen waarin we feedback kunnen ontvangen en geven betreffende onze handelingen en cassusen in het gezinshuis.

Calamiteiten en (gewelds-) incidenten

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten. Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de Gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. We melden de calamiteit ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling. Van de calamiteit wordt een schriftelijk verslag opgesteld. (Gewelds-)incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident.

Klachtenprocedure

Gezinshuis El Noor wilt optimale kwaliteit van zorg bieden. Toch kan het zijn dat hierover een klacht ontstaat. Hier willen we heel serieus mee omgaan. Daarom hebben we onze eigen klachtenregeling. Deze kan op verzoek aangevraagd worden.

Een klacht kan ingediend worden door het kind of door een wettelijke vertegenwoordiger, een gemachtigde, een zaakwaarnemer of nabestaande van het kind.

Gezinshuis El Noor heeft de klachtenregeling opgesteld en faciliteert de klachtenopvangfunctionaris en de klachtencommissie.

Klachtenregeling
Je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij Klachtenportaal ZORG.

Klachten
Ben je niet tevreden over de hulp, dan kun je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.
Ouders kunnen contact opnemen met AKJ https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/vertrouwenspersonen/
Of rechtstreeks een klacht indienen.

Lukt dat niet dan is de klachtenopvangfunctionaris het eerste aanspreekpunt. Hij/zij informeert het kind, zijn vertegenwoordigers, de gezinshuisouders, medewerkers van het gezinshuis en derden over de klachtenregeling.

De klachtenopvangfunctionaris binnen Gezinshuis El Noor is Fadoua Harraou. Zij is te bereiken op het telefoonnummer: 06-30 16 08 75  De klachtenregeling geldt voor klachten die worden ingediend tegen hulpverleners in gezinshuis El Noor die in het kader van de jeugdwet hulp aanbieden.

Indien er samen met het gezinshuis geen oplossing wordt gevonden, kan er een klacht worden ingediend bij het klachtenportaal Zorg. Deze is via mail te bereiken op: info@klachtenportaalzorg.nl of de website : www.klachtenportaalzorg.nl

Vertrouwenspersoon:

Kinderen van het gezinshuis kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Zie voor meer info en de lijst van huidige vertrouwenspersonen: https://www.zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, kortweg AKJ, is een onafhankelijke landelijke organisatie. De vertrouwenspersonen zetten de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop. Met hun expertise en inzet dragen zij bij aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. Het AKJ is eindverantwoordelijk voor het werk van de vertrouwenspersonen. In de algemene folder leest u meer over hun diensten.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op hen doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen staan naast hen. Ook professionals zijn welkom met verzoeken om informatie en advies. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan.

De functie van vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers houden zich aan de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Link: http://www.akj.nl/ Direct een vraag stellen aan het AKJ: http://www.akj.nl/contact.