Slider 1
e
Welkom bij gezinshuis El Noor
Kom in het licht
Sliderfoto 2

PROF
PROFESSIONALS IN WHAT WE DO
previous arrow
next arrow

Gezinshouders

Wij zijn Mohammed (54 jaar) en Jamila Yaqini (46 jaar), zijn 24 jaar getrouwd en wonen in Breda. Mohammed is de afgelopen 14 jaar werkzaam geweest in verschillende sectoren van het onderwijs en in de zorg en welzijn. De laatste tien jaar heeft Mohammed als pedagogische medewerker binnen een crisis woongroep, als IOG-er intensief orthopedagogische gezinsbegeleider bij Juzt jeugdzorg en vier jaar als taalondersteuner op verschillende basisscholen gewerkt. Van 2015 tot september 2019 is Mohammed werkzaam geweest als jeugdprofessional bij CJG Roosendaal. Jamila is de afgelopen jaren werkzaam geweest als intermediaire tussen basisscholen en ouders in Bergen op Zoom. Na meer dan negen jaar pleegzorg ervaring hebben we de stap gezet om gezinshuis El Noor te realiseren. Momenteel zijn we beide werkzaam als gezinshuisouders bij dit gezinshuis.

Hoe zijn wij begonnen als pleegouders?

Mohammed komt uit een groot gezin en had de ambitie om veel kinderen te helpen en een huis te bieden. Bij Jamila is dit verlangen in de loop der jaren gegroeid.

Toen Mohammed bij een crisisgroep voor jongeren werkte, was de vraag vanuit drie zussen naar hem gesteld “ kunnen wij niet bij jouw thuis komen wonen totdat onze moeder uit het ziekenhuis ontslagen wordt en weer voor ons kan zorgen?”
De oudste zus was destijds 15 en moest van haar zieke moeder voor haar zusjes goed zorgen en bij elkaar blijven. Maar na de crisisperiode van 28 dagen kregen ze van hun gezinsvoogd te horen dat ze uit elkaar moesten gaan wegens gebrek aan pleeggezinnen die bereid waren alle drie de zussen op te vangen. Toen Mohammed dit met zijn gezin had besproken hebben ze gezamenlijk besloten om zich aan te melden bij pleegzorg als pleeggezin. Uiteindelijk zijn de drie zussen bij ons thuis terecht gekomen.
Wij zien relatief dicht bij huis een grote nood en behoefte aan veiligheid, geborgenheid en warmte bij kinderen en jongeren. Wij voelen ons betrokken met onze medemens en willen daarvoor iets betekenen. Dit was voor ons de aanleiding om met pleegzorg aan de slag te gaan. Vijf jaar verder, hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan. De afgelopen jaren als pleegouders hebben ons gevormd. Dit maakt dat wij klaar waren voor, en uitkijken naar een volgende stap richting professionalisering. Het starten van een gezinshuis was voor ons een logische vervolgstap.

Wat maakt gezinshuis El Noor uniek?

  • De gezinshuisouders zijn het eerste islamitisch gezinshuis in Nederland
  • De gezinshuisouders spreken verschillende talen en hebben kennis over verschillende culturen
  • De gezinshuisouders zijn culturele codekrakers, daarmee wordt bedoeld dat je ongeschreven en onzichtbare gedragsregels moet (h)erkennen die door partijen in een scheiding wenselijk wordt ervaren.
  • De gezinshuisouders beschikken over interculturele competenties en kunnen cultureel sensitief werken.
  • De gezinshuisouders benaderen de jongeren en hun netwerken vanuit een breed context. Er wordt rekening gehouden met hun eigen cultuur, geloofsovertuigingen, normen en waarden.
  • Er wordt getracht om de jongeren weerbaar te maken zodat ze sterk in hun schoenen kunnen staan en assertief zijn tegen negatieve beïnvloedingen.
  • De jongeren leren hun balans te vinden in deze multiculturele samenleving en proactief burgers zijn.
  • Wij bieden kleinschalig hulp aan jongeren. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat er dan meer aandacht en tijd gegeven kan worden aan de jongeren en hun netwerk. Hierin onderscheiden wij ons van de grote leef- en woongroepen.
  • De gezinshuisouders hopen dat de jongeren ons gezin als een voorbeeld zullen zien en geïnspireerd raken door de manier waarop wij in huis met elkaar omgaan. Onze eigen kinderen kunnen als rolmodel fungeren voor de jongeren die bij ons in huis worden geplaatst.

 

Hoe sluit onze visie aan bij de visie van de zorginstelling met wie we zullen samenwerken.

De bekende zorginstellingen kenmerken zich door de absolute prioriteit bij cliënten; zij ervaren warmte, deskundige begeleiding en excellente zorg in grote zaken als behandel- en begeleidingsplannen en in de kleine dagelijkse zaken zoals kwaliteit van eten, hygiëne, slaapvoorzieningen, enz.

Voor ons als Gezinshuis zijn dit belangrijke speerpunten. In alles wat wij doen willen wij kwaliteit leveren. Onze leergierige en coachbare houding helpt ons samen te werken met deskundige partners. Altijd vanuit de gedachte: wat hebben wij nodig om de dienstverlening aan jongeren naar een hoger niveau te tillen.

Islamitische identiteit

 

Respect voor elkaar hebben en ieder mens in zijn waarde laten, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Wij leven dat zelf na vanuit onze islamitische identiteit. Wij willen niemand wat opleggen, maar wel voorleven zoals wij denken dat het bedoeld is.

Elk geloof wordt bij ons gerespecteerd en alle jongeren zijn van harte welkom. Wij hebben respect voor hun overtuiging, maar verwachten ook respect voor onze overtuiging en die van groepsgenoten.

Houding van de gezinshuisouder als professional

Betrokken en met respect

Het is van belang dat professionals een vertrouwensband creëren en het gesprek aangaan met de jongere en zijn betrokken netwerk. Het is belangrijk dat de professional de ouders en jeugdigen serieus neemt en ook aandacht besteedt aan wat er wel goed gaat binnen het gezin.

Transparant en duidelijk

De professional moet daarom altijd transparant zijn over waar hij staat, wat hij wil, wat hij van plan is, waarom hij dingen doet zoals hij ze doet.

Een individuele, flexibele benadering

Het is van belang dat de professional zich flexibel opstelt en niet uitgaat van een vooraf vastgestelde volgorde van interventiestrategieën.

Empowerend

De professional ziet de jongere en zijn gezin als gelijkwaardig systeem, sluit aan bij de krachten in het systeem en activeert deze. De vragen van het systeem staan centraal en de professional werkt samen met de ouders om oplossingen te vinden die werken voor dat systeem.

Outreachend

Dit betekent dat de professional naar het systeem toe gaat, actief contact met het systeem onderhoudt en flexibel kan omgaan met de tijdstippen waarop er contact is met het systeem